4 нови вещества поставени под интензивен мониторинг

През март 2024 г. EMCDDA поставя четири вещества под интензивен мониторинг – N-desethyl isotonitazene, N-desethyl etonitazene, еthyleneoxynitazene и metonitazepyne. До този момент EMCDDA официално следи 16 нитазен опиоиди, които се появяват на Европейският пазар на...

Две вещества поставени под интензивен мониторинг

През 2023 г. EMCDDA поставя две вещества под интензивен мониторинг – еtomethazene и protonitazepynе. Еtomethazene е поставен под интензивен мониторинг от 19.01.2023 г., а protonitazepynе съответно от 11.12.2023 г. Към 19 януари 2023 г. EMCDDA официално следи 11...

7 нови вещества, поставени под контрол в България през 2023 г.

През октомври 2023 г. е направена промяна във вътрешното законодателство на страната, с постановление № 184 от 04 октомври 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293...

Нормативна промяна на определянето на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството

През август 2023 г. е направена промяна в Постановление №23 на Министерски съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. В резултат на нея, с постановление № 106 от 02 август 2023 г. освен дългоочаквани промени, в...

23-та Годишна експертна среща на EMCDDA, по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS)

В периода 21-22 юни 2023 г. се проведе 23-та годишна експертна среща на EMCDDA, по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS). Срещата се състоя в гр. Лисабон. Представители от страните членки, които не успяха да присъстват лично, се включиха онлайн. Целта на...

Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2023 г.

През първата половина на 2023 г. в България са идентифицирани 27 нови психоактивнивещества (НПВ), идентично с броя докладвани през първата половина на 2022 г. Регистрирани са в1363 отделни случая на изземване, което е почти 3 пъти повече от тези докладвани за...