Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

На 04 и 05 септември 2013 г. във Варшава (Полша) се състоя REITOX Академия „Нови психоактивни вещества“. В нея взеха участие представители на страните от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Основна цел на Академията бе страните да обменят опит и информация в областта на новите психоактивни вещества, както и да обсъдят възможностите за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени.

В първата сесия бе представен опита на Унгария, Латвия, Литва, Полша, Норвегия и Португалия, по отношение начина, по който функционират системите за изготвяне на оценка на риска от употреба на НПВ в отделните страни и различните подходи, законодателството, ролята на националните фокусни центрове при оценка на риска.

Втората сесия бе посветена на динамиката на пазара – изземвания, ролята на Националните системи за ранно предупреждение, най-разпространените субстанции. Г-н Момчил Василев, Директор на Българския Национален фокусен център, изнесе презентация на тема: „Нови психоактивни вещества в България – настояща ситуация и отговори“. Той запозна участниците с тенденциите при идентифицираните нови психоактивни вещества в България; най-популярните от тях; динамика в употребата на нови психоактивни вещества сред учениците в България; ролята на Националната система за ранно предупреждение. Представена бе и наскоро изготвена база данни, съдържаща информация за всички нови психоактивни вещества, идентифицирани в България в периода 2007-2013 г., до която ще имат ограничен достъп експерти от различни институции, работещи в областта на НПВ.

В сесията бе представена и кратък преглед на идентифицираните НПВ през изминалите години в Латвия, Норвегия и Полша, настоящата ситуация, динамиката на пазара на НПВ.

В третата сесия, посветена на  опита от различни мониторингови системи и нови проучвания, бяха представени данни от проведени проучвания в Унгария, Естония, Полша и Великобритания. Също така бяха обсъдени възможностите за улесняване обмена на информация по отношение разпространението и моделите на употреба на НПВ, различни идеи и практически решения във връзка със събирането на данни. Бе спомената и възможността  група от страни, които са изправени пред сходни предизвикателства, свързани с НПВ (т.е. НПВ доминират на пазара, увеличава се инжекционната им употреба и търсенето на лечение), да обединят усилията си в посока справяне със ситуацията.

В четвъртата сесия бяха представени резултати от редица проучвания на моделите на употреба на НПВ в Чехия, Грузия, Германия, Италия и Великобритания, както и сайт за превенция употребата на НПВ в Унгария.

В последната сесия, посветена на методологията и резултатите от проучвания сред общото население и онлайн проучвания, бяха представени данни от проведени изследвания в Чехия, Германия, Полша и Румъния. Бяха обсъдени трудностите, възможностите и различните подходи при изготвяне оценка на разпространението на употреба на НПВ сред общото население.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че няма яснота по отношение изготвянето на съпоставима оценка на европейско ниво на разпространението и употребата на НПВ, както сред общото население, така и сред специфични групи, и че е необходим общ подход за справяне с предизвикателствата. Обсъдени бяха необходимостта и възможностите за включване на отделна глава в националните Годишни доклади по проблемите на наркоманиите, която да бъде посветена на употребата, разпространението и трафика на нови психоактивни вещества.