Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През 2019 г., са направени две промени в списъците на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, в резилтат на които в списъците са включени общо 8 нови вещества.

С постановление № 119 от 16 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г., под контрол в Списък 1 – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, са поставени 7 нови психоактивни вещества:

– АDB-CHMINACA – N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(цик-лохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид;

N-етилнорпентилон1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(етиламино)пентан-1-он;

Метоксиацетилфентанил2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]ацетамид;

Орто-флуорофентанилN-(2-флуорофенил)-N-[1-(2-фенилетил)-пиперидин-4-ил]-пропанамид;

Пара-флуоро-бутирилфентанил (4-флуоро-бутирфентанил), (4F-BF) – N-(4-флуорофенил)-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]бутанамид;

CUMYL-4CN-BINACA1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид;

ЦиклопропилфентанилN-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид.

С постановление № 264 от 17 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г., под контрол в Списък 1 – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, е поставено 1 ново психоактивно вещество:

5F-MDMB-PICA – Метил 2-[[1-(5-флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат.