Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През 2020 г., е направена едва промяна в списъка на Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, в резултат на която в списъците са включени общо 10
нови вещества.
С постановление № 255 от 11 септември 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление №
293 на Министерския съвет от 2011 г., под контрол в:

Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях“, са поставени 9 нови психоактивни вещества:
– 5F-AMB-PINACA (5F-AMB; 5F-MMB-PINACA; 5-флуоро AMB; 5-флуоро AMP; 5F-AMP) –
Метил (2S)-({[1-(5-флуо-ропентил)-1Н-индазол-Зил]карбонил}амино)-3-
метилбутаноат;
– Алфа-пиролидинохексанофенон (алфа-PHP; PV-7; α-PHP) – 1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)
хексан-1-он;
– Валерилфентанил (аналог на фентанил пентанамид) – N-фенилN-[1-(2-фе- нилетил)-4-
пиперидинил] пентанамид;
– N-етилхекседрон (NEH; Хексен; Етил-Хекс; Етил-хекседрон;H EX-EN) – 2-(етиламино)-1-
фенилхексан-1-он;
– Кротонилфентанил – (2Е)-N-фенил-N-[1- (2 -фениле тил) – 4 – пиперидинил]-2-бу- тенамид;
– 4-F-MDMB-BINACA (4F-ADB; 4F-MDMB-BINACA; 4F-MDMB-BUTINACA) – Метил (2S)-(1-(4 –
флуоробутил)-1H-индазол-3-карбоксамидо)- 3,3-диметилбутаноат;
– MDMB-4en- PINACA – Метил (S)-3,3-диметил- 2-(1-пент-4-ен-1-ил)-1Н- индазол-3-
карбоксамидо)бутаноат;
– 4-CMC (4-хлорометкатинон; клефедрон)-1-(4-хлорофенил)-2- (метиламино)пропан-1-он;
– Флуалпразолам – 8-хлоро-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a] [1,4]
бензодиазепин.


и в Списък III – „Рискови вещества“ е поставено 1 ново психоактивно вещество:
– Етизолам – 4 – (2-хлорофенил) -2 – етил-9 – метил-6H-тиено[3,2-f ] [1,2,4] триазоло[4,3-
a][1,4]диазепин.