Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

В началото на 2022 г. е направена промяна във вътрешното ни законодателство, в резултат на
което с Постановление № 9 от 27 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда
за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на
Министерския съвет от 2011 г., под контрол в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на
риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях“, са включени 33 нови
психоактивни вещества, разпределени по групи, както следва:

 • синтетичните канабиноиди (15) – 5Cl-AB-PINACA, 4F-ABUTINACA, 5F-AMB-PICA (5F-MMB-
  PICA, MMB-2201), 5F-ADBICA (5F ADB-PICA), ADB-BUTINACA, ADB-PINACA, ADB-4en-PINACA,
  5F-3,5-ABPFUPPYCA, 5F-EDMB-PICA, 5F-EMB-PICA (EMB-2201), 4F-MDMB-BICA, 4CN-MDMB-
  BUTINACA, MDMB-3en-BUTINACA, MMB-4en-PICA (MMB-022) и CUMYL-PEGACLONE;
 • арилциклохексиламини (4) – Дезхлорокетамин (DCK), Етилдезхлорокетамин (O-PCE),
  метоксифенциклидин (3-MeO-PCP) и 2-флуородезхлорокетамин (2-FDCK);
 • катинони (3) – Бензилон (BMDP), 5-дихидробензофуран пировалерон (3-дезокси-MDPV, 5-
  DBFPV) и 3-метилметкатинон (3-MMC);
 • бензодиазепини (3) – Диклазепам, Клоназолам (Клонитразолам) и Флубромазолам;
 • арилалкиламини (2) – 6-APB и Мефедрен (5-ММРА);
 • пиперидини и пиролидини (1) – Изопропилфенидат;
 • фенетиламини (1) – Флуороетамфетамин;
 • други (4) – Дифенидин, 1P-LSD, 1cP-LSD и 3-флуорофенметразин (3-FPM).