Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През първата половина на 2021 година в България са идентифицирани 33 нови психоактивни
вещества в 1561 отделни случая на изземване, което представлява значителен скок в сравнение
със случаите регистрирани през първата половина на 2020 г. (10 нови психоактивни вещества в
115 отделни случая на изземване). Общо тегло на иззетите нови психоактивни вещества в периода
януари-юни 2021 г. е 11471,71 грама, а за същия период през 2020 г. – 7964,77 грама.
Аналогично на предходните години синтетичните канабиноиди остават най-голяма група нови
психоактивни вещества, идентифицирани в България по отношение на броя на случаите и
количество – 22 вещества, в 1548 случая, общо 9466,22 грама.
Най-често идентифицираният синтетичен канабиноид през този период е MDMB-4en-PINACA
(MDMB-PENINACA). Докладван е, както в самостоятелна форма, така и в смес с други канабиноиди.
Регистриран е за първи път в България в началото на 2020 г., а през септември същата година е
поставен под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(ЗКНВП).
Наблюдава се тенденция на увеличаване на случаите с идентифициран ADB-BUTINACA (294
случая през първата половина на 2021 г.), който беше регистриран за първи път на нелегалния
пазар на наркотици в страната през 2020 г., в едва три отделни случаи.
Трябва да се отбележи и нарастване в броя на регистрирани случаи с веществата – 5F-MDMB-
PICA, 4F-MDMB-BINACA и 5F-EDMB-PICA (докладван за първи път на територията на страната през
2020 г.).
Към общия брой случаи на идентифицирани синтетични канабиноиди (22) са включени и тези,
които са установени за първи път през 2021 г., като през първата половина на годината техният
брой е 8, едно от тях вече е поставено под контрол съгласно вътрешното ни законодателство.
Един от докладваните нови синтетични канабиноиди в България през първите шест месеца на
2021 г. е първи и за Европа, а именно MDMB-3en-BUTINACA. Веществото е открито в прахообразно
субстанция от 10,84 грама, в гр. Варна. Към момента същото не е поставено под контрол.

Освен синтетични канабиноиди, през първата половина на 2021 г. са идентифицирани и 11
вещества от групите на: катиноните (4), арилциксохексиламините (3), арилалкиламините (1), опиоидите (1), бензодиазепините (1) и други (1).