Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През 2021 година в България са идентифицирани общо 47 нови психоактивни вещества в 2012
отделни случая на изземване, което е най-високото ниво досега по тези показатели. Общото тегло
на иззетите нови психоактивни вещества (16706,90 грама) обаче е по-ниско в сравнение с това
през 2020 г. (23025,99 грама и 3 таблетки).

През 2021 г. синтетичните канабиноиди отново представляват най-голямата група нови
психоактивни вещества, идентифицирани в България по отношение на брой на случаите и
количество – 30 вещества в 1995 случая, с общо тегло 16097,50 грама.

Синтетичният канабиноид MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) е установен в най-много
случаи, следван от ADB-BUTINACA. Освен в самостоятелна форма, синтетичните канабиноиди се
срещат и в комбинации, като броят на веществата в тях варира между два и четири. От получените
данни е видно, че броят на регистрирани през изминалата година случаи на смеси от синтетични
канабиноиди е значително по-голям в сравнение с регистрираните такива в предходни години.

През 2021 г. общо 14 нови вещества от групата на синтетичните канабиноиди са постъпили в
Системата за ранно предупреждение, от които 8 вече са поставени под контрол съгласно
вътрешното ни законодателство.

По отношение на останалите групи нови психоактивни вещества са идентифицирани общо 17
нови вещества (колкото и през предишната година), разпределени по видове, както следва:
катинони (7), арилциксохексиламини (5), опиоидите (2), ариалкиламини (1), бензодиазепини (1) и
други (1). От тях за първи път са регистрирани 13 нови психоактивни вещества, което за разлика от
предходни години е многократно повече. Подобно на синтетичните канабиноиди, голям брой от
тях (8) са поставени под контрол, в рамките на изминалата година.