Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През първата половина на 2022 г. в България са идентифицирани 27 нови психоактивни
вещества в 501 отделни случая на изземване. Синтетичните канабиноиди са основната група
регистрирани нови психоактивни вещества – 25 от всички идентифицирани (498 отделни случая
с общо количество 4444,77 грама). В системата за ранно предупреждение (EWS) е докладвано
едно вещество от групата на катиноните и едно от групата на „други“. Общо тегло на иззетите
нови психоактивни вещества в периода януари-юни 2022 г. е 5282,93 грама.
Броят на регистрираните нови психоактивни вещества остава сравнително висок, но е по-
нисък в сравнение с този през първото шестмесечие на 2021 г. (33). Броят на случаите на
изземване, обаче е приблизително три пъти по-малък, в сравнение със същия период на
миналата година. Иззетите количества през 2022 г. са два пъти по-малко в сравнение с тези
докладвани през 2021 г. Към момента не може да се каже дали тези промени са свързани с
продължаващата COVID-19 пандемия и дали тази тенденция ще се запази.

Най-често идентифициран синтетичен канабиноид през първата половина на 2022 г. е ADB-
BUTINACA (166 отделни случая). Веществото е докладвано за първи път на територията на
страната през 2020 г. в три отделни случая. През 2021 г. се забелязва рязък скок в броя на
докладваните случаи. В резултат на това в началото на 2022 г. веществото е поставено под
контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

ADB-BUTINACA е докладван за първи път на европейския пазар през 2019 г., а през 2021 г. се
наблюдава засилено разпространение в голяма част от европейските страни. До настоящия
момент ADB-BUTINACA е идентифицирано в 26 страни, 17 (65%) от които го докладват през 2021 г.
Повече от 1900 проби от 25 държави са докладвани в периода от 2019 – 2022 г., като 1800 (94%) от
случаите са именно от 2021 г. В това число влизат 532 случая (29%) регистрирани в България през
2021 г., което нарежда страната ни на второ място след Унгария, която е с 585 (32%) случая от
общо регистрираните.

JWH-210 е веществото заловено в най-голямо количество – 1221,44 грама, от които 1188,13
грама са в прахообразна форма.

7 от докладваните нови психоактивни вещества са регистрирани за първи път на територията
на страната. Всички са от групата на синтетичните канабиноиди.