Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През 2022 г. в България са идентифицирани 37 нови психоактивни вещества в 1002 отделни
случая на изземване. Общото тегло на иззетите вещества е 35820,685 грама. В сравнение с
изминалата 2021 г. (47) броят им е значително по-малък, но на фона на предходните няколко
година остава сравнително висок. Интересно е да се отбележи, че и през първата, и през втората
половина на 2022 г. са докладвани по равен брой случаи с нови психоактивни вещества (501).

Иззетите количества нови психоактивни вещества през 2022 г. са рекордни за страната. Те са
два пъти повече, отколкото тези иззети през 2021 г. (16706,4 грама) и сравнително повече от тези
през 2020 г. (23025,99 грама). Обратно на иззетите количества, броят на регистрираните случаи
през 2022 г. е двойно по-малък от тези докладвани през 2021 г. (2012). През 2020 г. броят им е
1445, което запазва общата висока тенденция за последните три години.
В периода 2013 – 2019 г. новите синтетични канабиноиди се откриват с постоянна скорост
(приблизително 100 на година). Най-висок брой регистрирани случаи се констатира през 2016 г.
(128), а най-нисък през 2017 г. (60). Аналогична е и ситуацията с иззети количества – най-много са
иззети през 2016 г. (12668,42 грама) и най-малко – през 2017 г. (2246,81 грама).
Синтетичните канабиноиди остават най-голяма група нови вещества, идентифицирани в
България през 2022 г., по отношение на броя случаи (997 случая от общо 1002). По отношение на
количеството, първо място заема групата на „други“ („растения и екстракти“) – 20864,7 грама.
Имайки предвид тези данни, може да се каже, че до голяма степен завишаването в количеството
на иззетите през 2022 г. нови психоактивни вещества се дължи именно на тях. Въпреки това, иззетите количества синтетични канабиноиди (14955,53 грама) не се различават много от тези
докладвани през 2021 г. (16097,5 грама).

По отношение на видовете нови психоактивни вещества, синтетичните канабиноиди
представляват най-голям брой – 34 от общо 37 вещества. Две са от групата на „други“ (кхат и
кратом) и едно от групата на катиноните (3-СМС).
Най-често идентифициран синтетичен канабиноид е ADB-BUTINACA, следван от MDMB-4en-
PINACA (MDMB-PENINACA) и CUMYL-4CN-BINACA. ADB-BUTINACA е докладван, както в
самостоятелна субстанция, така и в смес с други канабиноиди. Разнообразието от комбинации на
синтетични канабиноиди импрегнирани в една растителна маса се запазва, подобно на
предходните години, като броя им най-често е два и в много редки случаи три. През 2021 г. много
по-често срещани са вариации на смеси с три канабиноида.
Общо 13 нови синтетични канабиноида са постъпили за първи път в Системата за ранно
предупреждение през 2022 г. От тях 7 са докладвани в периода януари-юни 2022 г.1. Веществата
докладвани за първи път в периода юли-декември 2022 г. са ADB-P-5Br-INACA, MDMB-5Br-INACA,
ADMB-INACA, MDMB-BUTINACA, Хексакидроканабинол (HHC) и Δ8-THC. Към момента същите не са
поставени под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(ЗКНВП).