Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на член 5 от Решение 2005/387/JHA на Съвета относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества.

Може да откриете доклада в работната част на сайта. Той ще бъде публично достъпен след като Комисията и държавите-членки извършат преглед, както и след решение на ниво ЕС.

ete it, then start writing!