ПАРТНЬОРИ

 • Министерство на вътрешните работи - Дирекция "Противодействие на организираната и тежката престъпност", Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология
  www.mvr.bg
 • Национален център по наркомании
  www.ncn-bg.org
 • УМБАЛ ”Александровска” ЕАД - Център по съдебна медицина и деонтология
  www.alexandrovska-hospital.org
 • МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” - Клиника по Токсикология, Отдел “Информационен”
  www.pirogov.bg
 • Превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоминиите – София
  www.sofiamca.org
 • Превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоминиите в страната
 • Неправителствени организации, работещи в сферата на наркоманиите:
   - Фондация ”Инициатива за здраве”
       www.initiativeforhealth.org