..: НОВИНИ :..
17:50 21.04.2009г.
СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА, 13 АПРИЛ 2006 г.


Първата среща на експертната работна група по Системата за ранно предупреждение в България постигна две основни цели: идентифициране на ключовите партньори и набелязване на първите реални действия.

За членове групата бяха поканени представители на важни институции и организации в България, като Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрепните работи, Министерство на финансите, Спешни центрове, Превантивно-информационен център по проблемите на наркоминиите – София, непрвителствени организации.

По покана на Националния фокусен център (НФЦ) в срещата взе участие и г-жа Сабине Хаас, Директор на Фокусния център в Австрия и Национален координатор на Системата за ранно предупреждение. Причината за нейното участие беше стремежа на екипа на НФЦ да получи повече информация за структурата и организацията на Системата и да обмени мнения и идеи с по-опитен партньор. Бяха изразени много полезни и нтересни виждания за развитието и ефективното функциониране на Системата в България.

На срещата бява взети няколко важни решения:

-Присъстващите на срещата представители на важни национални институции формират основното ядро на работната група по изграждането и развитието на Системата за ранно предупреждение в България;
-Работната група е с отворен характер, участието на нови ключови партньори е необходимост и цел;
-Регулярни срещи на групата два пъти в годината
-На членовете на групата да бъде представен за обсъждане проект за консенсусни правила относно структурата и функционирането на Системата в България.