СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ EARLY WARNING SYSTEM

Системата за ранно предупреждение "Early Warning System" има за цел да създаде механизъм за бърз обмен на информация относно производството, разспространението, употребата и рисковете, свързани с появяващи се нови видове психоактивни вещества и нови начини на употреба.

Според основните дефиниции, с които работи Системата “ново психоактивно вещество” е ново наркотично вещество или ново психотропно вещество в чиста форма или като съставна част от определена психоактивна субстанция – препарат. Системата за ранно предупреждение се отнася до вещества:

  • които не са включени в Конвенцията на Обединените нации за наркотичните вещества (1961), които представляват опасност за общественото здраве, сравнима с веществата, посочени в приложения I, II или IV
  • които не са включени в Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества (1971), които представляват опасност за общественото здраве, сравнима с веществата, посочени в приложения I, II или IV.

Тя засяга крайни продукти, като се отнася и до лекарствени средства от ветиринарната и хуманитарната медицина.

Системата за ранно предупреждение борави с три типа информация:

  1. информация, необходима за идентифицирането на веществото;
  2. информация, свързана с употребата на веществото;
  3. информация за последствията от употребата.

Събирането на информацията се осъществява на две нива, както следва:

I. Химическото и физическото описание, включително и жаргонното име под което е известно веществото:
   - Информация за чистотата, обстоятелствата и/или количествата на веществото в момента когато е било засечено.
   - Първоначално идентифициране на рисковете, свързани с новото наркотично вещество

II. Информация за прекурсорите
   - Информация за начина и обхвата на установената или очакваната употреба.
   - Информация за евентуална друга употреба на веществото и размера й.
   - Допълнителна информация за рисковете от употребата, включваща здравни и социални такива.

Координацията и управлението на Системата се извършва на партньорска основа от Европол и Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании с ключови участници Националните фокусни центрове на страните членки на ЕС, Националните представителства на Европол, Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейската агенция по лекарствата.